pagina-inhoud pagina-inhoud Fotografie Arthur van Leeuwen Privacyverklaring - Fotografie Arthur van Leeuwen

Fotografie Arthur van Leeuwen Privacyverklaring

Fotografie Arthur van Leeuwen Privacyverklaring

Inleiding:

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Arthur van Leeuwen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen.
De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor Arthur van Leeuwen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens,de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Arthur van Leeuwen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Verantwoordelijke De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fotografie Arthur van Leeuwen
Juttepeer 47


www.fotografievanleeuwen.nl


info@fotografievanleeuwen.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 
Arthur van Leeuwen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

* achternaam
* voornamen
* adres
* telefoonnummer
* e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

*geen

Verwerkingsgrond:

Arthur van Leeuwen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:


a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft          gegeven;                                          

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst      die Arthur van

    Leeuwen met betrokkene heeft gesloten;

c. Arthur van Leeuwen een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Arthur van Leeuwen, waaronder mede        wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten                    en diensten van Arthur van Leeuwen aan betrokkene.

Verwerkingsdoel:

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
* uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
* facturatie
* afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
* informatie over wijzigen producten en diensten
* marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

* telefonisch contact, e-mailcontact

* uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arthur van Leeuwen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Arthur van Leeuwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Bewaarduur van persoonsgegevens:

Arthur van Leeuwen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:


* Wettelijke grondslag: Arthur van Leeuwen houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
* Marketingdoeleinden: indien niet meer gewenst.

* Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: indien niet meer gewenst.

* Telefonisch contact: indien niet meer gewenst.

* Informeren over wijzigingen van diensten: indien niet meer gewenst.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor“marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website Arthur van Leeuwen of door middel van telefoon of e-mail. Arthur van Leeuwen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Arthur van Leeuwen vastgelegde persoonsgegevens:

Arthur van Leeuwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u deindruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Arthur van Leeuwen. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Arthur van Leeuwen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Arthur van Leeuwen meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Arthur van Leeuwen onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht:

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Arthur van Leeuwen via info@fotografievanleeuwen.com


Intrekken toestemming:

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Arthur van Leeuwen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018

U kunt deze Privacyverklaring ook downloaden

%d bloggers liken dit: